مهرداد بازرگان رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان هرمزگان در بیانات خود اهمیت تدوین  سند راهبردی میگوی پرورشی استان هرمزگان را تشریح نمود: در این سند  که اولین سند راهبردی میگوی پرورشی  در کشور می باشد، مجموعه علم، دانش و تجربه  فعالین، کارشناسان و بهره برداران  را شامل خواهد شد.


دانلود فایل صورتجلسه کمیته تدوین نظامنامه راهبردی میگوی پرورشی استان هرمزگان

دانلود فایل صورتجلسه کمیته تدوین نظامنامه راهبردی میگوی پرورشی استان هرمزگان