اثرات EHP )Enterocytozoom Hepatopenaei) بر میگوی پا‌سفید  ( Penaeus Vannamei ) و روش‌های کنترل و پیشگیری از بروز بیماری در مزارع  پرورش میگو

برای دانلود کلیک کنید