استفاده از فناوری نوین در مزارع پرورش میگو برای پرورش سریع. در این روش ها آینده تولید محلی میگو تضمین می شود.

برای دانلود کلیک کنید